Temat: telewizja

Dział: TELEWIZJA

Dodano: Wrzesień 23, 2023

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Zadania mediów publicznych według ustawy. TVP i Polskie Radio ich nie realizują

TVP w swoich programach informacyjnych nie przestrzega co najmniej kilku zapisów Ustawy o radiofonii i telewizji (screen: YouTube/TVP Info)

Najważniejsze wartości, jakimi powinny kierować się media publiczne, określa Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku. To właśnie na art. 21 tej ustawy powołuje się Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP, który skarży się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na "notoryczne naruszanie" przepisów przez TVP Info oraz TVP 1 i TVP 2.

"Przedmiotem niniejszej skargi jest skrajnie nierówny sposób traktowania podmiotów działających na polskiej scenie politycznej" – napisał Krzysztof Luft.

Czytaj też: Krzysztof Luft złożył skargę do KRRiT na notoryczne naruszanie ustawy przez TVP

Rozdział 4 ustawy o RTV zatytułowany jest "Publiczna radiofonia i telewizja". Wytłuściliśmy kluczowe zapisy z punktu widzenia patologii rządowej propagandy. Art. 21 brzmi:

1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:

 • 1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 • 2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych określonych w ustawie lub karcie powinności;
 • 2a) tworzenie i dostarczanie przez sieci telekomunikacyjne audialnych, audiowizualnych i tekstowych usług innych niż programy, związanych z programami, uzupełniających, poszerzających lub wzbogacających je, które realizują demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczeństwa, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
 • 2b) rozwijanie kontaktów z odbiorcami programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług, o których mowa w pkt 2a, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 • 3) budowa lub eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych lub telewizyjnych oraz innych urządzeń służących do dostarczania programów, o których mowa w pkt 1 i 2, i usług, o których mowa w pkt 2a, oraz rozwijania kontaktów zgodnie z pkt 2b;
 • 4) (uchylony)
 • 5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych, tworzenia i dostarczania usług, o których mowa w pkt 2a, oraz rozwijania kontaktów zgodnie z pkt 2b, a także zachęcanie do korzystania z takich technik;
 • 6) prowadzenie działalności w zakresie nabywania, przygotowywania, produkcji lub koprodukcji audycji i innych materiałów na potrzeby programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług, o których mowa w pkt 2a;
 • 6a) prowadzenie działalności w zakresie zachowywania, ochrony, konserwacji i uzupełniania zbiorów audycji i innych materiałów nabytych lub wytworzonych na potrzeby programów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz usług, o których mowa w pkt 2a;
 • 7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 • 8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
 • 8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 • 9) tworzenie i rozpowszechnianie programów oraz tworzenie i dostarczanie usług, o których mowa w pkt 2a, służących przedstawianiu Rzeczypospolitej Polski, jej języka, historii lub kultury za granicą, w tym na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą, lub przyczynianie się do tworzenia, rozpowszechniania lub dostarczania takich programów lub usług;
 • 10) zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu;
 • 11) upowszechnianie edukacji medialnej.

Warto też znać art. 2. ustawy. To tam znajduje się katalog powinności mediów publicznych. Katalog, którego w większości dzisiejsze media publiczne nie biorą pod uwagę.

Czytaj też: Tusk ogłosił, że politycy PO będą chodzić do TVP. Konferencję zakłócił Michał Rachoń

Brzmi on następująco:

2. Programy i inne usługi jednostek publicznej radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej powinny:

 • 1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;
 • 2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
 • 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;
 • 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;
 • 5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;
 • 5a) sprzyjać integracji społecznej, w tym przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu;
 • 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;
 • 7) służyć umacnianiu rodziny;
 • 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;
 • 7b) służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu;
 • 8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;
 • 9) (uchylony)
 • 10) służyć edukacji medialnej.

Pełny tekst Ustawy o radiofonii i telewizji znajdą Państwo pod tym linkiem.

Czytaj też: Wybory 2023. PiS obiecuje Polakom sport, a KO – rozliczenie za media publiczne

(MAT, 23.09.2023)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.