Regulamin serwisu Press.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym działającym pod adresem Press.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Wydawcą serwisu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623) przy ul. Mazowieckiej 63/2.

3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

5. Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez niego miesięcznika pod tytułem „Press”.

6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

7. Rozpoczęcie korzystania z Usług Serwisu niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

9. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

2. Definicje

1. Usługodawca - Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623) przy ul. Mazowieckiej 63/2, KRS: 0000316953, NIP: 779-17-44-917, Regon: 630944696.

2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

3. Zakres usług

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

— możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, wideo, audio) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;

— udostępnianie możliwości komentowania za pośrednictwem narzędzi serwisu Facebook;

— udostępnianie elektronicznego wydania miesięcznika „Press” i przeglądania zamieszczonych w nim materiałów;

— udostępnianie zarejestrowanym użytkownikom platformy Jedynki do zamieszczania w formie elektronicznej pierwszych stron wydań tytułów prasowych;

— udostępnianie użytkownikom platformy Freelinker do prezentacji czytelnikom strony Press.pl swoich umiejętności i dokonań zawodowych

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

 

4. Warunki techniczne korzystania z serwisu

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania Internetu.

5. Zawarcie umowy świadczenia usług

1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

2. Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

4. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.

5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

6. Płatności

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi płatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

3. Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy. W przypadku niektórych Usług płatności dokonywane są poprzez SMS Premium, za pośrednictwem systemu justPay firmy Digital Virgo - numer infolinii 22/312-18-52.

4. Serwis prowadzi sprzedaż dostępu do materiałów tekstowych i towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aby je zakupić należy wybrać: żądane materiały oferowane w formie elektronicznej lub produkty, sposób zapłaty, formę płatności, rodzaj przesyłki, wypełnić formularz zamówienia, podać adres dostawy oraz ewentualny adres do faktury.

5. Po złożeniu zamówienia na towary klienci otrzymują automatyczną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, z informacją o odebraniu zamówienia przez Serwis.

6. Sprzedawane wydawnictwa są dostępne w sklepie internetowym Serwisu do wyczerpania ich nakładów. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.

7. Bonusy do zwykłej i odnawialnej prenumeraty „Press” są dostępne dla zamawiających do wyczerpania ich zapasu. Promocje nie łączą się.

8. Niezrealizowane zamówienie może zostać anulowane na życzenie klienta.

9. Ceny dostępu do artykułów i wydawnictw podawane są w PLN. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany oferty sklepu, cen towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

10. Wysyłka zamówionych wydawnictw następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z jej cennikiem (istnieje możliwość płatności przy odbiorze). Na koszt przesyłki ma wpływ waga zamówionych towarów. W przypadku dostępu do zakupionych artykułów Usługioborca otrzymuje go automatycznie lub po wpisaniu kodu otrzymanego drogą mailową na wskazany adres.

11. Dane osobowe zamawiających są przechowywane przez Press sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

12. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

13. Płatności za pośrednictwem systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

14. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Platnosci.pl.

15. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową serwisu Platnosci.pl.

16. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

17. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

18. W przypadku, gdy Usługobiorca korzystając z usługi SMS Premium nie otrzymał SMS-a zwrotnego z unikalnym kodem dostępowym może złożyć reklamację na mail reklamacje@digitalvigro.pl. W innych przypadkach prosimy o kontakt na mail Usługodawcy pomocarchiwum@press.pl.

7. Warunki odstąpienia od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Serwisu w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym Serwisu bez podawania przyczyny w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towary), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny):

— rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audio, wideo, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, e-booków w postaci plików, utworów mp3 i innych plików po pobraniu ich przez Klienta;

— prasy;

— świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;

— produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie podanym w pkt 1 paragrafu VII Regulaminu. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep Serwisu zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez klienta należność na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

3. Wydawca Serwisu nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

8. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

7. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności artykuły i zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

9. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w § 13 ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

10. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcywww@press.pl.

9. Zasady zamieszczania komentarzy w serwisie

1. Usługodawca zastrzega, że nie świadczy Usługi przechowywania Komentarzy zamieszczanych przez Usługobiorcę pod materiałami Serwisu za pośrednictwem narzędzi Facebooka oraz Disquss.

2. Wyświetlanie Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Komentarz dotyczy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Komentarza części danych umieszczonych przez Usługobiorcę na Facebooku.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa. Niedopuszczalne jest też publikowanie wulgaryzmów.

5. Usługobiorca zamieszcza Komentarz w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada za treść Komentarzy dotyczących artykułów umieszczonych w Serwisie.

6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Komentarzy zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ukrywania w widoku strony Serwisu treści zamieszczonych Komentarzy naruszających Regulamin Serwisu - w szczególności pkt. 4 paragraf IX).

10. przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. do świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

— nazwisko i imiona Usługobiorcy,

— numer NIP,

— adres zamieszkania lub pobytu,

— adres do korespondencji,

— adres poczty elektronicznej,

— numer telefonu,

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

— oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

— oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

— informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

— informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

10. Usługobiorca Usług niewymagających rejestracji, lecz podania określonych danych, realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy.

11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

11. Polityka plików Cookies

Usługodawca może używać plików cookies kiedy użytkownik odwiedza jego stronę internetową. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może w każdym czasie zastąpić automatyczną obsługę plików cookies na obsługę indywidualną (zmian ustawień w przeglądarce internetowej). Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies (zablokowanie) może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Usługobiorcy dzięki linkom umieszczonym w Serwisie.

12. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

— w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),

— w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

13. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa świadczenia płatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.

3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie.

4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej www@press.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2013 roku