Temat: wyniki finansowe

Dział: PRASA

Dodano: Maj 12, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Agora rozpoczęła rok kilkumilionową stratą. Przychody spółki wzrosły

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody Grupy Agora wyniosły 301,0 mln zł i wzrosły o 4,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. Koszty operacyjne wzrosły o 4,2 proc. i wyniosły 297,4 mln zł. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 8,2 mln zł.

Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy w tym okresie miały wyższe o 29 proc. wpływy w segmencie Film i Książka, które wyniosły 126,9 mln zł. Istotny wpływ na wzrost  przychodów  w  segmencie  miała realizowana w Grupie działalność  filmowa. Wyższe o 5,5 proc. były również przychody w segmencie  Internet,  które  wzrosły  do  38,3  mln  zł. Przychody  w  segmencie  Radio  wzrosły  o  1,6 proc.  do  kwoty 25,8  mln  zł.  Segment  Reklama  Zewnętrzna odnotował przychody w wysokości 35,3 mln zł i były one na poziomie zbliżonym od tych odnotowanych w analogicznym okresie 2016 r. Niższe były natomiast przychody odnotowane przez segmenty Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 53,5 mln zł i 29,7 mln zł.

Warto zwrócić uwgę, że w segmencie Prasa koszty operacyjne były niższe o 15,8 proc. i wyniosły 54,5 mln zł. To głównie wpływ niższych kosztów reprezentacji i reklamy oraz kosztów materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych ze względu na zaprzestanie wydawania dziennika Metrocafe.pl, a także niższy wolumendruku i zmiany wprowadzone w formule wydawniczej Gazety Wyborczej.

Agora dzięki wzrostowi przychodów poprawiła wyniki operacyjne w pierwszym kwartale 2017 r. Wynik operacyjny na poziomie EBITDA wzrósł do 28,9mln zł, a na poziomie EBIT do 3,6 mln zł. Jednak w omawianym okresie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 8,2 mln zł.

Negatywny wpływ na wynik netto Grupy Agora miały wyższe koszty podatku dochodowego wynikające głównie ze zmian w wysokości podatku odroczonego w Agorze S.A. oraz z wyższych kosztówpodatku bieżącego i odroczonego w grupie Helios.

Od 9 grudnia 2016 r., w związku ze zmianami w strukturze właścicielskiej, wyniki Green Content Sp. z o.o. (nadawca stacji METRO) są konsolidowane metodą praw własności. We wcześniejszych okresach były one konsolidowane metodą pełną. W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Agora skonsolidowała 1,7 mln zł straty netto tej spółki. W tym czasie udział w stracie netto Stopklatki S.A. konsolidowanej również metodą praw własności w wynikach Grupy Agora wyniósł 0,4 mln zł.

Na dzień 31 marca 2017 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 130,9 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 47,3 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 83,6mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatkowo, na dzień 31 marca 2017 r. Grupa posiadała należności z tytułu złożonych przezspółkę AMS S.A. kaucji pieniężnych w wysokości 21,6 mln zł, stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację wiat przystankowych w Warszawie (z tego 10,8 mln zł jest prezentowane w należnościach długoterminowych).

Na koniec marca 2017 r. zadłużenie kredytowe Grupy wyniosło 107,1 mln zł (w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios S.A. obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 73,5 mln zł).

(RED, 12.05.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Temat: pożegnanie

Dział: PRASA

Dodano: Maj 13, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Zmarł Janusz Cześnik, wieloletni dziennikarz z Tczewa

W wieku 56 lat zmarł Janusz Cześnik, wieloletni tczewski dziennikarz, ostatnio pracował w „Gazecie Tczewskiej”.

Janusz Cześnik od 25 lat był związany z Wydawnictwem Pomorskim, gdzie był korektorem tekstów, redaktorem naczelnym „Gazety Malborskiej”, a od kilkunastu lat reporterem „Gazety Tczewskiej”. „W lokalnym środowisku dziennikarskim, ale także wśród samorządowców, społeczników i działaczy sportowych, cieszył się dużym szacunkiem, a w podejściu do drugiego człowieka i dziennikarskiej empatii mógł być wzorem dla reporterów o pokolenie młodszych” - napisano w serwisie Tczew.naszemiasto.pl.

(13.05.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo