Dział: TELEWIZJA

Dodano: Lipiec 11, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Prezes TVP zapewnia, że outsourcing nie ma wad prawnych

Prezes TVP Juliusz Braun w publicznym oświadczeniu odniósł się do listu ministra pracy, który domaga się wyjaśniej w sprawie outsourcingu w telewizji publicznej. Jego zdaniem związek zawodowy Wizja wprowadził resort w błąd, a działaniach TVP nie ma wad prawnych.

Oto obszerne wyjaśnienie prezesa TVP:
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, należy stwierdzić, że przytoczone w wystąpieniu tezy ZZPTiTMP „Wizja” nie mają żadnego potwierdzenia w faktycznych działaniach i nie mają nic wspólnego z prowadzonym w TVP S.A. procesem reorganizacji, bowiem:
•    w pełni legalnie zastosowano art. 23[1] Kodeksu Pracy, ponieważ podstawą reorganizacji pozostaje wydzielenie części zadań i funkcji wykonawczej (dziennikarskiej, montażu, charakteryzacji i grafiki komputerowej w 22 jednostkach organizacyjnych) poza strukturę TVP SA,
•    utrzymane zostaje zachowanie tożsamości przejmowanych przez firmę zewnętrzną zadań – LeasingTeam nadal będzie świadczyć usługi: dziennikarskie, montażu, charakteryzacji i grafiki, (zatem pracownicy realizować będą zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami),
•    zrealizowane 1 lipca przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę obejmuje również transfer składników mienia (czasowe, odpłatne udostępnienie udzielone za zgodą Walnego Zgromadzenia),
•    przejście pracowników do nowego pracodawcy jest wyłącznie konsekwencją wdrożonych zmian wewnątrzorganizacyjnych wprowadzonych stosownymi regulacjami wewnętrznymi.
Należy zatem wyraźnie podkreślić, że następuje faktyczne i prawne przejęcie świadczenia usług przez firmę zewnętrzną połączone z wykorzystaniem wszystkich składników majątkowych niezbędnych do kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez pracowników etatowych.
Z prawnego punktu widzenia zastosowanie art. 23(1) Kodeksu Pracy do procesu outsourcingu usług jest nie tylko w pełni uzasadnione, ale również konieczne. Przepis ten zawiera ustawowy, obligatoryjny mechanizm przejmowania pracowników przez nowy podmiot w przypadku przejęcia zakładu lub jego części przez nowego pracodawcę. Zlecenie firmie zewnętrznej usług realizowanych dotychczas przez etatowych pracowników TVP S.A. połączone z udostępnieniem składników majątkowych (pomieszczeń, sprzętu technicznego itp.) służących realizacji tych prac spełnia przesłanki przejęcia części zakładu pracy, o którym mowa art.23(1) § 1 Kp.
Przejęcia, zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE jak i Sądu Najwyższego rozumiane są szeroko, obejmując wszelkie zdarzenia zarówno prawne jak i faktyczne, skutkiem których jest kontynuowanie dotychczasowej działalności przez podmiot zewnętrzny przy wykorzystaniu składników majątkowych obiektywnie umożliwiających taką kontynuację.
Tylko takie rozumienie przejęcia umożliwia realizację celów unijnej dyrektywy 2001/23/WE, pokłosiem której są regulacje zawarte w art. 23(1) Kp., celów skoncentrowanych na ochronie miejsc pracy w procesach restrukturyzacji.
Odmienna, wąska, interpretacja tej instytucji praktycznie wyeliminowałaby ją z katalogu rozwiązań prawnych mających na celu ochronę miejsc pracy, dając pracodawcom wolną rękę w procesach restrukturyzacji w szczególności poprzez stworzenie praktycznie nieograniczonych możliwości prawnych dokonywania zwolnień grupowych w sytuacjach dokonywania zmian organizacyjnych, które nie prowadzą do zaniechania czy ograniczenia określonej działalności. Takie jest ratio legis regulacji zawartych w art. 23(1) Kp.
Teza związku zawodowego „Wizja”, że przejmowani pracownicy stali się pracownikami tymczasowymi, nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Instytucja art. 23[1] Kodeksu pracy wyraźnie stanowi o ciągłości stosunku pracy pracowników podlegających przejściu do nowego pracodawcy. Pracownicy, którzy podlegali przejściu do nowego pracodawcy nie stali się w wyniku dokonanego przejęcia pracownikami tymczasowymi. Nigdy nie było i nie ma nie tylko takiego zamiaru, ale i takiej możliwości prawnej. Prawu pracy nie jest znana możliwość przekształcenia "kodeksowego" stosunku pracy w stosunek pracy tymczasowej oparty na zupełnie innej podstawie normatywnej (ustawa z 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
Instytucja pracy tymczasowej jest zasadniczo przeznaczona do innych celów niż cele realizowanego procesu restrukturyzacji TVP S.A., ma ograniczony czasowo i przedmiotowo charakter i nie ma nic wspólnego z aktem przejęcia pracowników TVP S.A. Firma Leasing Team Sp. z o.o., która wygrała przetarg zorganizowany przez TVP S.A. ma w zakresie swego działania oraz świadczy usługi w znacznie szerszym zakresie niż usługi pracy tymczasowej (na co wskazują m.in. dokumenty rejestrowe spółki LeasingTeam).
Dlatego też bezzasadny jest wniosek „Wizji”, jakoby firma LeasingTeam Sp. z o.o. świadczyła na rzecz TVP S.A. usługi pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie wyklucza również umowa zawarta między LeasingTeam Sp. z o.o., a TVP S.A., w której obszar współpracy został wyraźnie doprecyzowany i obejmuje swoim zakresem świadczenie konkretnych usług, a nie usługi pracy tymczasowej, które zgodnie z orzecznictwem, mogą być stosowane w odniesieniu do sytuacji określonych w szczególności w Rozdziale I Art. 2. ust 3) ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Zgodnie z instytucją art. 23(1) kodeksu pracy od dnia 1 lipca 2014 r. LeasingTeam Sp. z o.o. z mocy prawa stał się pracodawcą dla przejętych pracowników, przejmując w myśl obowiązującego prawa wszystkie obowiązki pracodawcy, w tym te, wynikające z obowiązujących jeszcze w TVP S.A. stosunków pracy przejętych pracowników.
O wszystkich tych sprawach TVP S.A. jako pracodawca do dnia 30 czerwca 2014 r. regularnie informowała zarówno organizacje związkowe, jak i pracowników. Komunikacja realizowanego procesu zmian trwa od maja 2013 r.
Zatem całą przytoczoną w wystąpieniu ZZPTiTMP „Wizja” argumentację dotyczącą przejścia pracowników do agencji pracy tymczasowej i w związku z tym zmiany ich statutu „na pracowników tymczasowych” traktować należy jako jawną manipulację, wynikającą z bliżej nieznanych intencji. Związek Zawodowy zna merytoryczne i prawne założenia outsourcingu i ma pełną świadomość tego, że nie ma on nic wspólnego z pracą tymczasową.
Na koniec raz jeszcze warto odnieść się do namawiania Zarządu przez organizacje związkowych do przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zaplanowany proces outsourcingu – rozumiany jako wydzielenie poza struktury Spółki określonych funkcji i zadań, a w konsekwencji również przejście części pracowników je realizujących – jest procesem zabezpieczającym interesy TVP S.A., ale nade wszystko samych pracowników, co nie byłoby możliwe przy realizacji scenariusza opartego o dotychczas stosowane zabiegi restrukturyzacyjne realizowane w zakresie zwolnień, w tym zwolnień grupowych.
Oto wybrane argumenty podkreślające przewagę zastosowanego modelu z najbardziej wrażliwej perspektywy całego procesu – perspektywy pracowniczej:
•    W sytuacji, w której znajduje się Telewizja Polska, konieczne jest podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, outsourcing części funkcji poza strukturę TVP wraz z przeniesieniem do nowego pracodawcy pracowników Telewizji realizujących te funkcje jest rozwiązaniem, które pozwala dokonać restrukturyzacji, a jednocześnie najbardziej jak się da łagodzić negatywne skutki dla pracowników,
•    Dzięki outsourcingowi nie trzeba przeprowadzać dalszych zwolnień pracowników, wynikających z limitów zatrudnienia,
•    Outsourcing pozwala na dalszą współpracę TVP z pracownikami, którzy przejdą do nowego pracodawcy, a takiej możliwości nie dają zwolnienia grupowe,
•    Outsourcing pozwala na płynne przejście pracowników do nowego pracodawcy – utrzymana zostaje ciągłość pracy, nie dochodzi do zrywania umów o pracę, a w konsekwencji pracownicy nadal mają opłacane składki ZUS, czy ubezpieczenie zdrowotne,
•    Wypracowany model outsourcingu gwarantuje pracownikom 12. miesięczny „parasol” ochronny – przez ten czas nie zmieniają się warunki zatrudnienia i wynagradzania,
•    Outsourcing pozwala na zachowanie przez okres roku wszystkich dotychczasowych przywilejów pracowniczych, takich jak np. wypłata nagrody jubileuszowej, dodatkowe dni urlopu dziennikarskiego, odprawy emerytalne,
•    Osoby w wieku przedemerytalnym (okres ochronny) i emerytalnym również zachowują swoje przywileje,
•    Nowy pracodawca będzie musiał zagwarantować przejmowanym pracownikom warunki opieki medycznej zbliżone do tych, które aktualnie obowiązują w TVP, czego nie gwarantowałyby zwolnienia grupowe pracowników,
•    Bez outsourcingu konieczne byłoby dalsze zwalnianie pracowników, co wiązałoby się ze zrywaniem umów o pracę w trybie niemal natychmiastowym i pozostawienie pracowników samym sobie, pozbawiając ich równocześnie opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego,
•    Dzięki outsourcingowi, możliwe będzie wsparcie tych pracowników, którzy podejmą decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej – w takiej sytuacji pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, w wysokości przekraczającej wartość trzymiesięcznej odprawy, a dodatkowo, po założeniu swojej działalności, pracownicy będą mogli nawiązać bezpośrednią współpracę z TVP, adekwatnie do potrzeb Telewizji.
Działania restrukturyzacyjne Zarząd TVP S.A. realizuje w sposób zgodny z prawem, mając przy tym pełną świadomość, że nie wszyscy pracownicy będą je postrzegać jako zgodne ze swoimi interesami. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia we wszystkich przypadkach głębszych reform, w tym tych, które w konsekwencji dotykają sfery zatrudnienia, ale bezwzględnie koniecznych dla ochrony słusznych interesów pracodawcy. Od interesów tych prawo pracy i ukształtowana na jego tle judykatura sądowa nigdy nie abstrahowała i nie abstrahuje. Okoliczność, że pracodawca przez dziesięciolecia zaspokajał potrzeby na określone prace czy usługi stosując klasyczne zatrudnienie etatowe nie oznacza i nie może oznaczać, że ów standard jest niezmienny bez względu na okoliczności, bez względu na zmianę zarówno uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych (głównie rynkowych), od których nie jest wolna również instytucja o tak szczególnym statusie jak TVP S.A.

Juliusz Braun
Prezes TVP SA

(11.07.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.