26-04-2018 Press

Regulamin serwisu Jedynkigazet.pl

1. Press sp. z o.o. sp.k., ul. Trybunalska 57, 60-325 Poznań umożliwia zarejestrowanym użytkownikom działającym w imieniu wydawców do bezpłatnego korzystania z serwisu Jedynkigazet.pl w celu prezentacji aktualnych i archiwalnych pierwszych stron tytułów prasowych wydawanych przez reprezentowanego wydawcę w tymże serwisie i na stronach Press.pl.

2. Administrator serwisu Jedynkigazet.pl zapewnia w ramach staranności zawodowej poprawne działanie systemu serwisu, udziela użytkownikom pomocy w problemach związanych z jego korzystaniem.

2. Rejestracja użytkowników polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.press.pl/jedynki/rejestracja/. W szczególności wymagane jest od użytkownika podanie ogólnych danych dotyczących tytułu prasowego, jego cykliczności, nakładu, ceny, adresu domeny internetowej tytułu oraz kontaktu do osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie w formie elektronicznej pierwszej strony tytułu prasowego do systemu serwisu Jedynkigazet.pl. Dane należy wprowadzić w odpowiednich miejscach do tego przeznaczonych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych o swoim tytule w serwisie Jedynkigazet.pl.

5. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub ich braku Press sp. z o.o. sp.k. ma prawo:
1) samodzielnie poprawić oczywiste nieprawidłowości lub uzupełnić brakujące dane,
2) wezwać użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia danych,
3) zablokować okno prezentacji jedynki użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować okno prezentacji jedynki użytkownika.

6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez użytkownika danych Press sp. z o.o. sp.k. może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

7. Press sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Jedynkigazet.pl, ani treści zawarte w przedstawionych przez niego do prezentacji pierwszych stronach tytułów prasowych. Press sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich przez wydawców prezentujących swoje gazety w serwisie Jedynkigazet.pl. Wydawca danego tytułu występuje przeciwko roszczeniem z tytułu prawa autorskiego na własny koszt i ryzyko.

8. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem i niniejszym regulaminem obsługi użytkowników. Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

9. Użytkownik działając w imieniu wydawcy i samodzielnie udostępniając pierwszą stronę w serwisie Jedynkigazet.pl zgadza się na jej rozpowszechnianie za pośrednictwem tegoż serwisu, portalu Press.pl i innych mediów Press sp. z o.o. sp.k.

10. Zrealizowanie procedury rejestracji, której skutkiem jest możliwość zamieszczania pierwszych stron wydawanych przez siebie tytułów prasowych w serwisie Jedynkigazet.pl, możliwe jest wobec użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść tego regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

11. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany, modyfikacji hasła dostępu poprzez stronę rejestracji oraz w panelu administracyjnym. Użytkownik ma możliwość wyrejestrowania się z serwisu Jedynkigazet.pl w każdym momencie poprzez przesłania maila w tej sprawie na adres jedynki@press.pl.

12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Press sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.